Adatvédelmi és Használati feltételek

1. Személyes adatok gyűjtése

1.1 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Aritro Kft. (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
1.3 Az oldal látogatói semmilyen adat megadására nincsenek kötelezve, bármikor megtagadhatják az adatok megadását. Ugyanakkor, amennyiben megtagadják olyan adatok megadását, melyek az oldal valamely funkciójának eléréséhez szükségesek, akkor ezen funkciók elérése nem valósulhat meg.

2. A Társaság által kezelt adatok köre

2.1 A Társaság a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot helyezhet el (ún. "cookie"-t, vagy magyarul "sütit"). A cookie-k célja az oldal lehető legmagasabb szintű működésének biztosítása a felhasználói élmény fokozása érdekében. A cookie törölhető a felhasználó számítógépéből, vagy beállítható a böngésző úgy, hogy letiltja a cookie-k használatát. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k tilalma azt eredményezi, hogy az oldal nem működik teljesen.

3. A Társaság által kezelt további adatok köre

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
3.1 Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
3.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
3.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
3.4 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
3.5 Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta. 

4. Az adatkezelés elvei

4.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
4.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
4.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
4.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

5. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
5.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.
5.3 A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.
5.4 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. 5.5 A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
5.6 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.
5.7 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5.8 A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja. 5.9 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 5.10 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.11 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6. Külső szolgáltatók

6.1 A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
6.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter.
6.3 A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

7. Adattovábbítás lehetősége

7.1 A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
7.2 Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
7.3 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

8.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
8.2 A Felhasználó a honlapra történő következő belépéssel vagy annak megnyitásával elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.
9.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a info@torquemaster.hu email címen.
9.3 A jelen Szabályzat 2015.10.11 napjától érvényes.

10. Korlátolt felelősség

10.1 Semmilyen körülmények között nem terheli felelősség az okozott károkért a Társaságot, vagy más harmadik, az oldalon említett felet (beleértve, korlátozás nélkül: elmaradt profit, elveszett adatok, vagy félbeszakadt megállapodás tekintetében), melyek az oldal használatából, helytelen használatából vagy a használat eredményeiből erednek, beleértve az oldalról letölthető tartalmakat, az oldalon megjelenő más weboldalak használatát, az azokon megjelenő adatokat és szolgáltatásokat, még abban az esetben sem, ha jótállás, szerződés, sérelem vagy bármilyen más jogi javaslat áll fenn, illetve akkor sem, ha Társaság figyelmeztetve lett a károk bekövetkezésének lehetőségéről. Amennyiben az oldalon található információk, szolgáltatások, termékek használata kiegészítő-, szerviz- vagy javítási szolgáltatást von maga után, ennek költségeit Ön viseli. Az érvényes jogszabály nem engedélyezi a baleseti, véletlen és ezekből eredő károk kizárását vagy korlátozását, tehát ilyen kivételek Önre nem vonatkoznak.